Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

SQL can ban (p4)

Số lượt xem: 763
Gửi lúc 14:47' 31/07/2009

SQL căn bản (p4)

Bài 4 - Toán tử lô-gic AND và OR

AND và OR

Hai toán tử ANDOR nối hai hoặc nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE lại với nhau.

Toán tử AND sẽ hiển thị 1 dòng nếu TẤT CẢ các điều kiện đều thoả mãn.
Toán tử OR hiển thị một dòng nếu BẤT KỲ điều kiện nào được thoả.

Bảng dữ liệu dùng trong ví dụ

Ví dụ 1

Sử dụng AND để tìm những người có tên là Tove và họ là Svendson:

SELECT * FROM Persons
WHERE FirstName = 'Tove'
AND LastName = 'Svendson'


Kết quả trả về:

Ví dụ 2

Sử dụng OR để tìm những người có tên là Tove hoặc họ là Svendson:

SELECT * FROM Persons
WHERE firstname = 'Tove'
OR lastname = 'Svendson'


Kết quả trả về:

Ví dụ 3

Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp ANDOR cùng với dấu ngoặc đơn để tạo nên các câu truy vấn phức tạp:

SELECT * FROM Persons WHERE
(FirstName = 'Tove' OR FirstName = 'Stephen')
AND LastName = 'Svendson'


Kết quả trả về:__________________
Xem tiếp

Bản gốc: Thiết kế website - SQL căn bản (p4)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét